Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia fyzických osôb je pre nás dôležitá. Súčasťou osobného súkromia fyzických osôb sú aj osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o dotknutej fyzickej osobe, na základe ktorých možno konkrétnu fyzickú osobu identifikovať. Z toho dôvodu pristupujeme ku všetkým osobným údajom zodpovedne. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých fyzických osôb postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a chránime ich s maximálnou možnou starostlivosťou.

Dotknutým fyzickým osobám odporúčame, aby sa s týmito základnými informáciami dôkladne oboznámili. V týchto informáciách sa dozvedia ako pristupujeme k ich osobným údajom, ako nás môžu kontaktovať, ak majú otázky k spracúvaniu ich osobných údajov, a ostatné dôležité informácie o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb. Tieto informácie sa môžu meniť v závislosti od zmien platných právnych noriem. Aktuálna verzia je vždy dostupná na našej internetovej stránke www.ariana.sk. Na podstatné zmeny upozorňujeme dotknuté fyzické osoby tým istým spôsobom, akým poskytujeme aj tieto informácie.

Naša spoločnosť ARIANA – jazykové centrum, s.r.o., so sídlom na Železničiarskej 8, 811 04 Bratislava spracúva v pozícii prevádzkovateľa osobné údaje dotknutých fyzických osôb vždy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje, ktoré fyzická osoba poskytne našej spoločnosti, budú spracúvané iba v rozsahu a za dosiahnutím účelu, pre ktorý boli touto fyzickou osobou poskytnuté. Dobou spracúvania týchto osobných údajov je výlučne doba nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý boli tieto údaje poskytnuté, prípadne ktorá je právnymi predpismi prípustná.

Fyzická osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje našej spoločnosti alebo ktorej osobné údaje sú našej spoločnosti poskytnuté z iného zdroja, má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom.

V prípade, že naša spoločnosť bude mať v úmysle osobné údaje ďalej spracúvať na iný účel ako je ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej fyzickej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto účele, ako aj ďalšie nevyhnutné informácie podľa platných právnych predpisov.

Fyzická osoba vždy udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, ak majú byť na tomto základe spracúvané jej osobné údaje, dobrovoľne a zrozumiteľne. Rovnako má právo udelený súhlas odvolať, vždy však bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje vždy len v rozsahu, ktorý je potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania. Naša spoločnosť vždy určuje a vymedzuje konkrétny účel, pre ktorý osobné údaje fyzickej osoby potrebuje. Pokiaľ je však tento účel určený právnymi predpismi, vyplýva z nevyhnutných zmluvných vzťahov alebo je nevyhnutný pre realizáciu verejného záujmu, potom naša spoločnosť musí osobné údaje dotknutých fyzických osôb spracúvať v určitom rozsahu, po určitý čas a určitými spôsobmi pre plnenie svojich zákonných alebo zmluvných povinností, ako aj úloh vo verejnom záujme, a z tohto dôvodu musí a bude požadovať tieto osobné údaje od dotknutých fyzických osôb a dotknuté fyzické osoby musia, pokiaľ má byť požadovaný účel dosiahnutý, svoje osobné údaje v potrebnom rozsahu a na potrebný čas poskytnúť. Táto povinnosť však neobmedzuje dotknuté fyzické osoby v možnosti uplatňovať svoje práva na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie v súlade s GDPR a Zákonom, ako aj ďalšie práva priznané platnou právnou úpravou.

V prípade každého uplatnenia práv dotknutou fyzickou osobou, ktoré sa týka jej osobných údajov, je naša spoločnosť povinná overiť totožnosť žiadajúcej fyzickej osoby, aby sme si boli istí, že konkrétna fyzická osoba si uplatňuje práva len k svojim osobným údajom, a že ich uplatňuje skutočne daná fyzická osoba. Overenie totožnosti budeme realizovať na základe predloženia dokladu s fotografiou k nahliadnutiu pri osobnom odovzdaní písomnej žiadosti dotknutou fyzickou osobou v našej spoločnosti, v prípade poštovej či elektronickej žiadosti budeme v prípade pochybností požadovať od dotknutej fyzickej osoby ďalšie informácie na účel spoľahlivého zistenia jej totožnosti.

Na každú žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov bude naša spoločnosť odpovedať v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale vždy budeme o dôvodoch predĺženia lehoty podávateľa žiadosti informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Na žiadosti dotknutých fyzických osôb budeme odpovedať bezplatne.

Každá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s týmito informáciami, prípadne s platnými právnymi predpismi. Predtým však každej fyzickej osobe odporúčame kontaktovať našu spoločnosť, ktorá sa zaväzuje prípadné podnety vyriešiť smerom k spokojnosti dotknutých fyzických osôb.

Ak má dotknutá fyzická osoba menej ako 16 rokov, môže svoje osobné údaje poskytovať len s výslovným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

V prípade, že bude medzi dotknutou fyzickou osobou a našou spoločnosťou dohodnutá bližšia vzájomná spolupráca, budú podmienky ochrany osobných údajov upresnené.

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo pripomienok nás kontaktujte e-mailom: office@ariana.sk alebo telefonicky: 02/444 607 78.

Copyright 2004 * ARIANA - jazykové centrum s.r.o.+421 (2) 444 607 78